website builder
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.

CHCETE SE STÁT STRÁŽNÍKEM?

Máte smysl pro spravedlnost a rádi přijímáte výzvy? Nevyhovuje vám stereotypní práce? Zkuste tedy spojit svoji profesní dráhu s městskou organizací, která je tu už 30 let a staňte se STRÁŽNÍKEM pražské městské policie.

Čeká na vás také nástupní plat až ve výši 48.000,- Kč včetně benefitů.

O NÁS SE MŮŽETE OPŘÍT

I v době krize patříme mezi zaměstnavatele, kteří pravidelně vyplácí plat a zaměstnancům nedávají výpověď.

Jan, 33 let

Strážníkem jsem třináctým rokem. Bezpečnostní složky mě vždycky lákaly, chtěl jsem pomáhat lidem a tahle práce mi to umožnila. Svou roli hrála i jistota stabilního platu. Je to psychicky náročná, ale zajímavá práce nebo vlastně spíš poslání. Když pomůžete někomu v nouzi nebo zachráníte život, je to skvělý pocit.

Veronika, 26 let

K městské policii jsem nastoupila v lednu 2018. V rodině už jednoho policistu máme, takže jsem mohla čerpat zkušenosti z první ruky. Důležité jsou i dobré finanční podmínky a jistý plat. Vyhovuje mi, že práce strážníka není monotónní, ale rozmanitá. Každý den nás čeká něco jiného.

Jan, 32 let, u MPP 3 roky

Pracuji v centru města. Pořád se tady něco děje, na nudu není čas. Baví mě každodenní pestrost, rozmanitost a nové situace. Mimo profesní zkušenosti mi práce přinesla i nová přátelství.

Klára, 32 let, u MPP celkem 4 roky

Ráda pracuji s lidmi a vyhovuje mi, že každý den potkávám nové a nové. A věřte, že když s nimi jednáte s respektem a empatií, dá se s drtivou většinou z nich domluvit. Jsem tady pro lidi a chci jim pomáhat.

Martina, 31 let, u MPP 6 let

Pracovala jsem dříve u Městské policie Olomouc. Ale už před šesti lety byly pracovní podmínky v Praze zajímavější a přitažlivější. Ráda pomáhám lidem a tak dělám práci, která mě baví a navíc je dobře finančně ohodnocená. Byt od městské části je velmi příjemným bonusem.

Jan, 36 let, u MPP celkem 1 rok

Jmenuji se Jan, je mi 36 let a v centru Prahy pracuji jako strážník od října 2021. Když jsem v souvislosti s covidem přišel o práci, zaujal mě náborový plakát městské policie. Uniformy se mi líbily od dětství, navíc jsem hledal stabilní a rozmanitou práci, takže rozhodnutí bylo jasné. Vyhovuje mi komunikace s lidmi a při 15 směnách v měsíci i dostatek volného času.

O NÁS

Pražská městská policie oslavila v loňském roce významné životní jubileum, 30 let od svého vzniku. V průběhu uplynulých 30 let své dosavadní existence si byla nucena prošlapat svoji cestu. Cestu, která byla nová, neznámá a někdy i dosti trnitá. Ohlédneme-li se zpět, šlo zejména o obhajování své vlastní existence, budování důvěry u občanů a respektu ostatních bezpečnostních sborů. Stála však u všech zásadních okamžiků, které se v metropoli odehrály. Vždy se svých úkolů zhostila se ctí, přistupovala k nim zodpovědně a byla oporou pro občany a návštěvníky hlavního města. Během této doby se podařilo vybudovat organizaci, která má uznání i své nezastupitelné místo mezi bezpečnostními složkami, které s ní i jako s partnerem počítají.

Pražská městská policie začínala s 87 strážníky a dnes čítá bezmála 2 400 zaměstnanců. Denně v ulicích metropole dohlíží na veřejný pořádek téměř 500 strážníků, mužů a žen, kteří spojili svoje tváře, jména a svůj život s městskou policií. To, že práce na ulici není snadná, jaká každodenní úskalí služba přináší a jaké situace strážníci řeší, máte příležitost poznat také. Obyvatelé metropole ocení výsledky vaší práce v pomoci, kterou jim jako budoucí strážníci poskytnete při řešení každodenních problémů. Pokud se rozhodnete přijít k nám a stát se součástí našeho týmu, přijmeme vás mezi sebe se vším respektem a pomůžeme vám, abyste se stali jedním z nás.


Na co se můžu těšit, pokud budu úspěšným uchazečem a rozšířím vaše řady?

Stanete se součástí našeho kolektivu čítajícího bezmála 2100 strážníků, kterým není lhostejný pořádek a bezpečnost v metropoli.

Budete pobírat nástupní hrubý plat ve výši až 48.000 Kč včetně nadstandardních benefitů:

 • Náborový příspěvek 300.000 Kč

 • Příspěvek na bydlení a dopravu

 • Příspěvek na dovolenou

 • Stravenky v hodnotě 130 Kč

Budete pracovat v přátelském kolektivu, kde vás čeká náročná, ale také zajímavá a různorodá práce a nadstandardní benefity.

Náborový příspěvek se poskytne čekateli nebo strážníkovi v celkové výši 300.000 Kč, po podepsání smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, a to ve dvou částech.

První část je stanovena v souhrnné výši 150.000 Kč. V případě nesplnění podmínek stanovených smlouvou je zaměstnanec povinen vrátit její poměrnou část.

Druhá část ve výši 150.000 Kč je vyplácena pravidelně po dobu 60 měsíců ve výši 2.500 Kč. Takto vyplacený náborový příspěvek se nevrací.

Bližší podmínky poskytování náborového příspěvku jsou upraveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Příspěvek na bydlení a dopravu lze poskytnout zaměstnanci v pracovním poměru po uplynutí sjednané zkušební doby. Příspěvek na bydlení a dopravu se neposkytne zaměstnanci po dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené.

Příspěvek na bydlení a dopravu je poskytován zaměstnancům při vyúčtování platu za příslušný kalendářní měsíc ve výši 10 000 Kč. V případě skončení pracovního poměru je poslední příspěvek na bydlení zaměstnavatelem poskytnut v posledním vyúčtování platu.

Příspěvek na dovolenou - maximální výše fakturované ceny za službu činí 5 000 Kč včetně DPH. Osobní konto zaměstnance v kalendářním roce činí 5 000 Kč, nevyčerpané finanční prostředky osobního konta se do následujícího kalendářního roku nepřevádějí. Příspěvek se poskytuje po uplynutí sjednané zkušební doby.

Městská policie hl. m. Prahy poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou poukázek na stravování v restauračních zařízeních. Za jednu stravenku v hodnotě 130 Kč hradí zaměstnanec 20 Kč, ostatní náklady hradí zaměstnavatel.

Co mám udělat, abych se stal strážníkem?

Pokud splňujete zákonem stanovené předpoklady:

 • občan České republiky

 • starší 18 let

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • zdravotní způsobilost

 • bezúhonnost bude ověřeno vyžádáním opisu z evidence Rejstříku trestů

 • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) - může být ověřeno opisem z evidence přestupků

pak jen stačí:

 • Vyplnit a odeslat elektronický dotazník

 • Vyčkat zpětného kontaktu našich náborových pracovníků a domluvit si termín fyzických a psychologických testů.

 • Úspěšně projít těmito testy a zdravotní prohlídkou.

 • A nakonec úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu strážníka (v délce 5 měsíců) v našem vlastním vzdělávacím zařízení v Praze.

Pokud se chcete na cokoli, týkající se práce strážníka zeptat nebo je Vám něco nejasné, můžete využít také přímý telefonický kontakt na čísle: 222 025 018

Přijít můžete také osobně do kanceláře personálního oddělení - nábor v budově Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy na adrese: Korunní 98, 101 00 Praha 10, pondělí až pátek 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.

První tři měsíce strážník-čekatel absolvuje teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získává „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“ a absolvuje nástavbový kurz a řízenou praxi, kde si speciálním výcvikem zvyšuje své praktické dovednosti před vlastním vyřazením do výkonu služby.

Pracovní doba ve výkonu služby je zpravidla 11-ti hodinová (turnus - 2 denní směny, 2 noční směny, 4 dny volna).

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, může s ním být sjednán nástup do pracovního poměru. Zaměstnavatel si však vyhrazuje právo vybrat si své zaměstnance.

STAŇ SE NAŠÍM KOLEGOU I TY PŘIHLAS SE

ČASTÉ DOTAZY

- občanství České republiky
- věk minimálně 18 let
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- zdravotní způsobilost
- bezúhonnost - bude ověřeno vyžádáním opisu z evidence Rejstříku trestů
- spolehlivost - prokazuje se čestným prohlášením, ne starším než 3 měsíce - může být ověřeno opisem z evidence přestupků

POŽADAVKY NA UCHAZEČE NA MÍSTO STRÁŽNÍKA
Státní občanství
Strážníkem obecní policie se může stát pouze občan České republiky. Trvalý pobyt nepostačuje!
Věkové omezení
Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 18 let. Horní věková hranice není omezena.
Zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie upravuje vyhláška č. 444/2008 Sb., která stanovuje seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost. Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka posuzuje smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb v rámci vstupní lékařské prohlídky.

Bezúhonnost - § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2021
(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl
a) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu,

b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
c) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, nebo
d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
(2) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
b) proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom, zda se osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo
c) jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu27) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka hledí, jako by odsouzen nebyl.
(4) Obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů28). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen písemně oznámit osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník v případě ukončení trestního stíhání.

Spolehlivost § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2021
(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
a) na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku, nebo
f) podle zákona o zbraních7),
jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.
(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle odstavce 1. Žádost o vydání opisu z evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Za účelem posouzení spolehlivosti podle odstavce 3 je obec oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko nelze dále předat nebo zpřístupnit.
(6) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, uvedeného v odstavci 1. K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Výběrové přijímací řízení

Výběrové přijímací řízení tvoří:

 • testy fyzické způsobilosti,
 • testy psychologické způsobilosti
 • zdravotní část.

Uchazeč o zaměstnání strážníka postupně absolvuje jednotlivé testy, neuspěje-li u některého z testů, výběrové přijímací řízení pro něho končí a dále již nepokračuje.

Jednotlivé testy je možné opakovat, podrobnosti se dočtete v odkazech jednotlivých testů.

Testy fyzické způsobilosti

Jedná se o první část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy. Testy fyzické způsobilosti se skládají z 5 disciplín, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách včetně instruktážních videí (viz odkaz „Testy fyzické způsobilosti“).

Pro úspěšné zvládnutí testů je zapotřebí získat nejméně 45 bodů.

O výsledku testů bude uchazeč o zaměstnání strážníka vyrozuměn v den jejich konání. Neuspěje-li uchazeč, má možnost tyto testy opakovat. Obvykle je mu poskytnuta přiměřená lhůta k „dotrénování“, např. 14 dní, 1 měsíc apod.

Nový testovací termín si uchazeč dohodne telefonicky či osobně na personálním oddělení-náboru Městské policie hlavního města Prahy.

Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

Testy psychologické způsobilosti

Jedná se o druhou část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy, kterou uchazeč o zaměstnání strážníka obvykle absolvuje následující den po úspěšném absolvování testů fyzické způsobilosti.

Konkrétní výsledky těchto testů jsou určeny pouze pro potřebu výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy a uchazeči se nesdělují.

Uchazeč je zpravidla do 30 dnů písemně vyrozuměn o úspěšnosti či neúspěšnosti absolvování těchto testů. Neuspěje-li uchazeč u těchto testů, má možnost je opakovat, nejdříve po dvou letech.

Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

Zdravotní část

Pro dokončení výběrového přijímacího řízení budou uchazeči zaslány pokyny k zdravotní a personální části.

Odstoupení z výběrového přijímacího řízení

Uchazeč o zaměstnání strážníka, ale i Městská policie hlavního města Prahy, mohou v kterémkoliv stádiu výběrového přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat.

Náhradní termín

Nemůže-li se uchazeč o zaměstnání strážníka dostavit k absolvování testů výběrového přijímacího řízení v určených termínech, obrátí se telefonicky (222 025 018) na personální oddělení-nábor, kde mu budou přiděleny termíny náhradní.

Testy absolvované u jiných organizací

Pro potřeby výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy se k výsledkům testů absolvovaných v rámci jiných organizačních složek nepřihlíží.

Uchazeč-strážník z jiné obecní policie

Strážník s platným osvědčením se zúčastňuje pouze zkráceného výběrového přijímacího řízení, tj. bez fyzických testů.

Po jeho úspěšném absolvování nastupuje přímo do nástavbového kurzu a řízené praxe.

Znovupřijetí

Má-li bývalý strážník Městské policie hlavního města Prahy zájem stát se opětovně zaměstnancem Městské policie hlavního města Prahy, zašle písemnou žádost o znovupřijetí k rukám ředitele Městské policie hlavního města Prahy. V případě kladné odpovědi bude zařazen do výběrového přijímacího řízení.

Právní nárok na přijetí

Přijímací řízení Městské policie hlavního města Prahy je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá uchazeč žádný právní nárok.

Sjednání pracovního poměru

Po úspěšném absolvování výběrového přijímacího řízení na místo strážníka obecní policie je s uchazečem sjednán pracovní poměr a tím se z něho stává strážník-čekatel. Prvních pět měsíců obvykle prochází základní odbornou přípravou, sestávající se z nástupního kurzu, nástavbového kurzu a řízené praxe.

Nástupní kurz

Nástupní kurz připravuje strážníky-čekatele po teoretické i praktické stránce ke složení zkoušky:

potřebné k získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“,

odborné způsobilosti za účelem získání zbrojního průkazu skupiny „D“ v souladu se zvláštním právním předpisem.

Je organizován školením zpravidla v rozsahu třech kalendářních měsíců formou obdobnou středoškolské výuce s praktickými cvičeními a je ukončen výše uvedenými zkouškami.

Nástavbový kurz

Nástavbový kurz v rozsahu jednoho kalendářního měsíce zdokonaluje a upevňuje získané teoretické a praktické znalosti, je směřován na komplexní procvičování zákroků, úkonů a jiných opatření strážníka v plné výstroji a výzbroji.

Řízená praxe

Řízená praxe v rozsahu jednoho kalendářního měsíce je realizována na výkonných útvarech pod odborným dohledem instruktorů.

Vyřazení do výkonu služby

Obvykle šestý měsíc od nástupu k Městské policii hlavního města Prahy dochází k vyřazení do přímého výkonu služby, s přihlédnutím k aktuálním potřebám Městské policie hlavního města Prahy.

Další plat

Odměňování zaměstnanců Městské policie hlavního města Prahy upravuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle aktuální právní úpravy není možné zaměstnancům poskytnout další plat. Zaměstnancům může být poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

ADRESA
Městská policie Praha
Korunní 98
Praha 10, 110 00
IČO: 00064581

KONTAKTY
Email: nabor@mppraha.cz
Telefon: +420 222 02 5000 (spojovatelka)